Program “MENTORSKE SHEME”

Program Mentorske sheme  je namenjen podjetjem s statusom socialnega podjetja. Zavod ZAPOSLISE je sodeloval na programu z Zavodom Slokva iz Slovenj Gradca, že  drugič. Sodelovali smo kot zunanji izvajalec, kot izvajalec  delavnic na različne teme, za zaposlene na različnih delovnih mestih.  

V programu MENTORSKE SHEME je Zavod ZAPOSLISE kot izvajalec usposabljanj sodeloval tudi z društvom Verjamem vate iz Domžal.

Kaj so mentorske sheme za socialna podjetja?

Mentorske sheme za socialna podjetja so program, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je delno financiran s strani Evropskega socialnega sklada.

Program je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero udeleženci  pridobijo vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujna za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki želijo nadgraditi obstoječa znanja in veščine o socialnem podjetništvu, o delu, ki gas opravljajo, tudi kako iskati tržne priložnosti, kako biti pri delu samostojen, kako sodelovati z različnimi strankami, kako se pogajati, kako voditi delovni proces in podjetje.

Pričakovani rezultati so usmerjeni v podporno shemo, ki vključuje programe usposabljanj, izobraževanj, mentorstev ter svetovanj za zaposlene v socialnih podjetjih, tudi za potrebe prostovoljcev, ki sodelujejo z organizacijo, ki se je na razpis prijavila.

Zavod ZAPOSLISE  je zaposlenim v socialnih podjetjih nudil usposabljanja, s katerimi so pridobili naslednja znanja in veščine:

 • poznavanje in prenašanje veščin komuniciranja na delovno mesto (verbalna in neverbalna komunikacija, primerna raba v medosebnih odnosih, podajanje konstruktivnega mnenja, komunikacija s pripadniki različnih generacij ipd.),
 • seznanili smo jih z metodami uspešnih pogajanj,
 • kako so lahko na delovnem mestu bolj učinkoviti in samostojni,
 • prepoznali so lastne kompetence in kompetence prihodnosti, na podlagi tega pa smo jim pomagali pri zasnovi kariernega načrta,
 • znanja reševanja konfliktov, zmanjševanja napetosti in veščine komunikacije v kriznih trenutkih,
 • spoznavanje sodobnih metod prenosa znanja, veščin, spretnosti in kompetenc na delovnem mestu,
 • seznanili so se s potrebnimi kompetencami mentorjev in stopnjami mentorskega procesa,
 • s poznavanjem merjenja učinkov prenesenega znanja tekom mentorskega procesa in
 • s pomenom učinkovitega zastavljanja vprašanj v procesu mentoriranja.

Vodje v organizacijah, kjer se je izvajal program pa so tekom naših usposabljanj pridobile:

 • veščine vodenja z elementi ciljnega vodenja,
 • znanje o pomenu določanja delovnih prioritet sebi in sodelavcem,
 • predstavljeni so jim bili načini postavljanja letnih ciljev,
 • znanje o pomenu informiranja zaposlenih o ciljih in strategijah podjetja,
 • znanje o metodah nagrajevanja sodelavcev,
 • pomenu sistemizacije delovnih mest, tudi če je podjetje mikro,
 • znanje o ugotavljanju kompetenc in izbiri najboljših sodelavcev ter
 • o tem kdaj je boljše timsko in kdaj individualno delo.

Kaj je namen mentorskih shem za socialna podjetja?

Namen je sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Z višanjem kompetenc zaposlenih, se  izboljšujejo finančni kazalniki sodelujočega podjetja, kar vpliva tudi na povečano število zaposlenih. Vse to pa vpliva na širjenje poslovanja in števila socialnih podjetij.

Glavni cilji projekta mentorske sheme za socialna podjetja

V prvi vrsti je to razvoj in širjenje same dejavnosti socialnega podjetništva in sicer skozi dvig znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih. Cilj je zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu in ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih. Nenazadnje pa vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih in s tem zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja v delovni proces tudi ranljivih ciljnih skupin.